تحولی نوین در تشخیص و درمان سه بعدی بیماران ارتودنسی تکنولوژی CBCT
مقدمه و اهداف: 
از پیشرفت هاي مهم در تكنولوژي راديوگرافي , تكامل و كاربرد سيستم: (CBCT): Cone Beam Computed Tomography در علوم دندانپزشكي است. اين روش جديد امكان مشاهده سه بعدي نسوج نرم و سخت را بدون تغيير در اندازه ها: Distortion و يا بزرگنمايي: Magnificationامكان پذير ساخته است و اطلاعا ت حاصله با تكنيك CBCT در تشخيص, طرح درمان و انتخاب روش مناسب مكانوتراپي نقشي بسيار موثر و دقيق ايفاء مي نمايند. بدين صورت كه از تركيب اسكن سطحي: Surface Scanning و اسكن"تحت سطحي-حجمي" Sub- Surface Volumetric Scanning ماتريكس سه بعدي بوجود مي آيد كه بنحوي دقيق مدل آناتوميكي نسوج سخت و نرم صورت و جمجمه بيماران را طراحي نموده و قابل رؤيت مي سازد. 

روش اجراء: 
تصاوير آناتوميكي سه بعدي كه بروش: , CBCTتهيه ميگردند شامل دندانها, استخوانهاي صورت و جمجمه , مفاصل, پوست و عضلات هستند كه براي آناليزهاي بيومتريك بشرح زير مورد استفاده قرار مي گيرند 
1- شبيه سازي رشد: Growth Simulations 
2- شبيه سازي درمان : Treatment Simulations 
3- راهنماي طرح درمان و مكانوتراپي: Therapy Guidances 
مدل سه بعدي حاصله با ابعاد چهارمMotion : و پنجم: Function نيز مرتبط بوده و مطالعات وسيعي را ميسر نموده اند. 
:نتيجه گيري 
نتايج حاصله از كاربرد اين تكنولوژي در علوم دندانپزشكي بشرح ذيل مي باشند: 
1- كاربرد ايمپلنت ها: Implant Dentistry 
2- شناخت راههاي تنفسي : Sleep Apnea- Airway Assessment 
3- دندانهاي نهفته : Impacted Ectopic Dental Eruption 
Third Molars - 
-Cuspids 
Supernumerary Teeth- 
4-بيمارانهاي پريودنتال: Periodontal Defects 
5- ضايعات پاتولوژي: Pathological Lesions 
6- براي استفاده از روش Orthognathic Surgery Simulations :(STO): 
7- تهيه مدارك تشخيصي و آنالزهاي سه بعدي بيماران ارتودنسي : 3-D Orthognathic Analyses 
8- طراحي و ساخت دستگاهاي دندانپزشكي : Fabrication Of Dental Applaiances


لینک ثابت

درباره : تحولی نوین در تشخیص و درمان سه بعدی بیماران ارتودنسی تکنولوژی CBCT ,
برچسب ها : ارتودنسی , دکتر حمید عادلی نجفی ,
بازدید : 371
متر


.: Weblog Themes By BlackSkin :.